சூரியன்… பூமி… உயிரினம்… வணங்குவோம். பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்

நமது பாரம்பரிய நெல்….

இது இயற்கையின் படைப்பு…

இது மனித இனம் தோன்றுவதற்கு முன் தோன்றியிறுக்கலாம்….

இது உணவாகவும், மருந்தாகவும் உள்ளதை நமது முன்னோர்கள் அறிந்து அவர்கள் இடம்பெயர்ந்த இடமெல்லாம் பயிர் செய்து உண்டு வந்துள்ளனர்…

இது ஒரு தானியம் அல்ல இது ஒரு பழம்….

நாம் உண்ணும் நல் உணவுக்காக பாடுபடும் உழவர்களை போற்றுவோம்..

நாம் வாழும் பூமியும் அதில் இருக்கும் உயிரினங்களுக்கு ஒரே ஆதாரமாக இருக்கும் சூரியனை வணங்கி  வரும் தை திங்களில் பாரம்பரிய அரிசியில் பொங்கல் வைத்து…  இந்த மகர சங்கராந்தி தினத்தை கொண்டாடுவோம்…

அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய தை பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *